Lagarna styr NTM-centralens skarvbeslut

Insändare

I en insändare (ÅU 12.4.2016) tog Ove Pettersson ställning till resultaten som Miljöministeriets skarvarbetsgrupp hade kommit till och bedömde NTM-centralens agerande i storskarvsfrågan.
Insändaren innehöll sakfel som det är skäl att korrigera. Ett problem i skarvdiskussionen är de upprepade felaktiga uppgifterna som har presenterats i offentligheten både om lagstiftningen som gäller arten och bakgrunden till undantagstillstånden.

I princip skyddar EU:s fågeldirektiv alla vilda fågelarter på samma sätt oberoende av om en art ingår i direktivets bilaga I eller inte.
Bilaga I eller den så kallade listan över arter som kräver särskilt skydd skapar endast en förpliktelse att fästa särskild uppmärksamhet vid skyddet av livsmiljön för listans fågelarter.
Direktivet definierar speciellt vilka åtgärder som är förbjudna för att de hotar skyddet samt förutsättningarna för att avvika från dessa. Enligt fågeldirektivet ska EU:s medlemsstater förbjuda att bland annat avsiktligt döda eller fånga fåglar, förstöra eller skada bon och ägg, samla in fågelägg och avsiktligt störa under fåglarnas häcknings- och uppfödningsperiod.

Avvikande från denna allmänna princip innehåller direktivet bland annat en lista på arter som får jagas, där storskarven inte finns, och därför får arten alltså inte jagas. Direktivets krav har beaktats i vår nationella lagstiftning så, att storskarven är en fredad art.
Den berörs av exakt likadana författningar som till exempel bofinken eller sädesärlan på gården. Att avvika från fredningen kräver undantagstillstånd och förutsättningarna för att bevilja ett definieras i fågeldirektivet.

Enligt skarvgruppens rapport finns det skillnader mellan länderna i Östersjöområdet i antalet undantagstillstånd och i bedömningarna av skadorna som arten orsakar, som utgjort grunden för tillstånden. När läget i olika länder jämförs bör man ta i beaktande att också antalet storskarvar och förhållanden varierar inom området.

I skarvdiskussionen påstås det nästan utan undantag att NTM-centralen inte beviljar storskarvstillstånd och att orsaken är en egenmäktig tolkning av författningarna. På basis av bakgrundsuppgifter ser läget annorlunda ut. Det finns flera domstolsavgöranden om NTM-centralernas storskarvsbeslut som delvis har styrt bedömningen av tillstånden.
Avvikelserna från artskyddet som gäller fåglar koncentrerades till NTM-centralen i Egentliga Finland från början av 2015.

Ur arbetsgruppens rapport går det att läsa att NTM-centralen tillsvidare har behandlat 11 tillståndsbeslut, av vilka 9 har varit positiva. Av dessa har 8 beviljats för att förhindra skador orsakade av storskarv och endast ett har varit ett forskningstillstånd.
Egentliga Finlands NTM-centrals beslut under de senaste åren har varit i linje med hur domstolarna tillämpar författningarna. I de fyra senaste avgörandena, av vilka det färskaste är från i år, har förvaltningsdomstolen konstaterat att Egentliga Finlands NTM-centrals beslut varit riktiga.

I insändaren framfördes en beräknad uppskattning av storskarvsbeståndets utveckling och individantal som inte motsvarar läget i skarvarbetsgruppens rapport och dess bakgrundsmaterial.
Beståndets utveckling under de senaste fem åren har varit måttligare än den beräknade tillväxttakten under de två senaste åren, som i insändaren hade valts som bakgrundsmaterial.
Hur fullständigt exakta talen är har ingen betydelse när undantagstillstånd bedöms, men för att kunna bilda en uppfattning om problemen och lösa dem är det viktigt att man försöker läsa och behandla bakgrundsuppgifterna så neutralt som möjligt utan tydlig tendens.

I insändaren hänvisade skribenten också till NTM-centralens beslut att förbjuda attrapper (lockfåglar) för att jaga bort skarvar. För- och nackdelarna i användningen av attrapper diskuterades i skarvarbetsgruppen.
I det sammanhanget bedömdes att det inte är motiverat att automatiskt förbjuda dem, utan användningen bedöms från fall till fall utifrån avsikten med tillståndsansökan och det beskrivna problemet.
Användningen av attrapper som ett verktyg att jaga bort storskarvar effektivare kan höra till verktygslådan utanför häckningstiden lika bra som andra åtgärder i samma syfte.
Skarvarbetsgruppens förslag understöddes av alla parter i gruppen.

De ger undantagstillståndspraxis den flexibilitet som har saknats i den utsträckning som det överhuvudtaget är möjligt att få genom nationella beslut. Arbetsgruppen föreslår att regionala samarbetsgrupper grundas som ett verktyg för att lösa problemen.
Samarbetsgruppernas mål är bland annat att föra fram de lokala synpunkterna om lokala förhållanden och eventuella problemområden som bakgrund för tillståndsbehandlingen. Dylika grupper erbjuder en god kanal för att bilda en uppfattning om och lösa problemen.

Risto Timonen
Direktör, Miljö och naturresurser
NTM-centralen i Egentliga Finland

Tapio Aalto
Inspektör
NTM-centralen i Egentliga Finland

1 kommentar till Lagarna styr NTM-centralens skarvbeslut

  1. Risto Timonen och Tapio Aaalto säger i sin insändare att NTM centralens agerande styrs av lagen. Märkligt vore väl om det inte är så, men grejen är den att lagar kan tolkas, och i Finland har tjänstemännen givit sig själva monopol på att tolka lagen. Precis, som i t.ex Ryssland, där tjänstemännen också hävdar att man alltid följer lagen, tolkas den alltid så att den enskilda medborgarens intressen kommer i kläm, om det bara är möjligt. Det är just här NTM centralen förlorar sin legitimitet. Inga lagar och förordningar, som inte är rimliga kan försvaras. Inte heller myndigheter som hårdnackat håller fast vid sina tolkningar av dessa lagar, har legitimitet. Nu hävdar förståss NTM centralen att man hör medborgarorganisationer, men de facto räknas bara ”naturskyddsorganisationerna” som trovärdiga instanser. T.ex. fiskarorganisationer tycks inte ens anses tillräkneliga. Det är lättare att komma överens med sina polare, i vars ärende man egentligen handlar.
    Att några undantagslov beviljats, beror antagligen på att de varit så väl underbyggda att inte ens NTM centralen kunnat underkänna dom. Taktiken tycks vara att kraven på bevis ställs så orimligt högt att de flesta aldrig ens försöker få lov. NTM centralernas taktik tycks just den att alltid underkänna allt man kan, så att undersåtarna hålls på mattan. De undersåtarna som föder denna enorma byråkrati, som till stor del dessutom förlorat sin legitimitet.

Kommentarerna är stängda.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng